อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: LTAT - ITF JUNIORS J300, สัปดาห์ของ: 06-03-2023
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1คุณานันท์พันธราธรปท
2ปัญณ์ณวัชญ์สุทธิสมบูรณ์ลป
3เปนจารุศรกทม
4ภพธรรมศรีวงษ์ชบ
5รชตะธรรมเจริญสถิตกทม
6ธีรภัทรขันติวีรวัฒน์ขก
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กมรวรรณก้อนศิลานบ
2ปริยากรศรีสุริยาพัฒน์กุลสพ
3พิมพ์มาดาทองคำสฎ
4พรนภัสหงส์จำรัสศิลป์นฐ
5ศรร์วิศากุลพิศาลรัศม์กทม
6ธฤตาหงษ์หยกภก
BOYS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อัฐดิษย์ศิลาอาสน์ชบ
2กฤตเมธธรรมกุลสฎ
3ณภัทรพัฒนเลิศพันธ์สป
4ภาธรรมเหล่าสกุลพรกทม
5ภูชิสส์สุขใจชบ
6ธีร์ธวัชธวัชผ่องศรีกทม
7Teghซิงห์กทม
GIRLS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ปพิชญาอิสโรสข

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View