อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: LTAT - ITF JUNIORS CHAMPIONSHIP J200, สัปดาห์ของ: 27-02-2023
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ปัญณ์ณวัชญ์สุทธิสมบูรณ์ลป
2เปนจารุศรกทม
3ภพธรรมศรีวงษ์ชบ
4รชตะธรรมเจริญสถิตกทม
5ธีรภัทรขันติวีรวัฒน์ขก
6วงศ์วรัณวงศ์เจริญสฎ
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กมรวรรณก้อนศิลานบ
2มาหยาบุญญาอรุณเนตรกทม
3พิมพ์มาดาทองคำสฎ
4ศรร์วิศากุลพิศาลรัศม์กทม
5ธฤตาหงษ์หยกภก
6โยษิตาศรีพรสฎ
BOYS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อัฐดิษย์ศิลาอาสน์ชบ
2ณภัทรพัฒนเลิศพันธ์สป
3ปังยะผลพิรุฬห์กทม
4ปภังกรบุญฤทธิ์สฎ
5ภูชิสส์สุขใจชบ
6Teghซิงห์กทม

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View